ការដាក់ពាក្យ

ធាតុ ប្រភេទ ទាញយក
ម៉ាស៊ីនបោះពុម្ពស្លាក 4 អ៊ីញ LINUX ទាញយក
ម៉ាស៊ីនបោះពុម្ពស្លាក 4 អ៊ីញ MAC ទាញយក
Windows_SDK ទាញយក
IOS_SDK ទាញយក
Android_SDK ទាញយក
ឧបករណ៍វិភាគម៉ាស៊ីនបោះពុម្ពស្លាក 4 អ៊ីញ ទាញយក
ការដេញថ្លៃរបារ (សាកសមសម្រាប់ម៉ាស៊ីនបោះពុម្ពស្លាកទាំងអស់) ទាញយក
ឧបករណ៍ម៉ាស៊ីនបោះពុម្ពស្លាកសញ្ញា និងបង្កាន់ដៃអព្យាក្រឹត (សាកសមសម្រាប់ម៉ាស៊ីនបោះពុម្ព 58mm និង 80mm / 2 inch និង 3 inch printer label) ទាញយក
Winpal Receipt & Mobile & Label Printer Tool (សាកសមសម្រាប់ម៉ាស៊ីនព្រីន 58mm និង 80mm / 2 inch និង 3 inch printer) ទាញយក